Prameny k dějinám Velké Moravy, III: Listiny, listy, různé historické texty / Magnae Moraviae fontes historici, III: Diplomata, epistolae, textus historici varii

418 

Revidované a doplněné vydání třetího dílu Pramenů k dějinám Velké Moravy přináší písemné památky, které lze rozdělit jednak na listiny a listy, jednak na texty různého charakteru a určení, mezi něž jsou zařazena díla etnograficko-geografického zaměření, spisy polemické a traktáty, zápisy a údaje ze starých kalendárií aj.

Skladem

Popis

Písemné prameny k dějinám Velké Moravy jsou v tomto svazku rozděleny do tří skupin: listiny, listy a různé historické texty. Uvnitř každého oddílu jsou prameny řazeny na základě doby svého vzniku, spuria jsou uvedena na konci každého oddílu chronologicky podle data, ke kterému se hlásí. Takto jsou představeny nejen památky přímé historie Velké Moravy, které jsou otištěny v plném znění, nýbrž i výběr dokladů důležitých pro poznání některých souvislostí evropského kulturně-politického vývoje, resp. osvětlujících pozadí vztahů Velké Moravy k Franské říši, papežské kurii a k Byzanci. Tehdejší postavení Velké Moravy bylo známo i anglosaskému králi Alfrédu Velikému a arabským cestovatelům. Velkomoravské tradice lze od 10. století sledovat i na území Chorvatska, Bulharska, Rusi, Uher a jižního Polska.

Pokud jde o provenienci, většina těchto pramenů vznikla mimo území Velké Moravy. Jde přitom o díla, která pocházejí jak z velkomoravského období, tak pozdější, zachycující zmínky o Velké Moravě ve středoevropském a zčásti i mimoevropském světě.

Těžiště pramenů je v 9. a na počátku 10. století, pro úplnost jsou zde ale zařazeny památky od 8. do 15. století.

V tomto díle jsou otištěna díla v latině, řečtině, staroslověnštině, angličtině, arabštině a hebrejštině s českým paralelním překladem.