Prameny k dějinám Velké Moravy, IV: Zákony, právní texty / Magnae Moraviae fontes historici, IV: Leges, textus iuridici

418 

Poslední, čtvrtý díl doplněného a revidovaného vydání Magnae Moraviae fontes historici přináší  právní prameny vztahující se k Velké Moravě.

Skladem

Popis

Do posledního svazku Pramenů k dějinám Velké Moravy byly pojaty prameny právní, ať již byly vydány vrchností světskou či církevní (Leges, Textus iuridici), nebo určeny světským či církevním osobám (Capitularia, Conciliaria, Synodalia).

V oddílu památek staroslověnských vznikla dvě pododdělení, z nichž první zahrnuje v chronologickém řazení díla nebo regesta děl z prostředí latinské písemné kultury mimo Moravu, pododdělení druhé pak prameny staroslověnské, u nichž se ví nebo alespoň předpokládá, že pocházejí z Velké Moravy.

Texty jsou otištěny v originálním jazyce s paralelním českým překladem, komentářem, textově-kritickým aparátem a výběrovým přehledem literatury.

Součástí tohoto čtvrtého svazku je obsáhlá bibliografie, která zahrnuje literaturu vztahující se k Magnae Moraviae fontes historici, II-IV.