Prameny k dějinám Velké Moravy, II: Texty biografické, hagiografické, liturgické / Magnae Moraviae fontes historici, II: Textus biographici, hagiographici, liturgici

352 

Publikace přináší písemné prameny – životopisy, legendy, panegyriky a liturgické texty – z období Velké Moravy a díla pozdější, která zachycují velkomoravské tradice a ohlasy ve středověkém světě.

Skladem

Popis

Ve druhém svazku revidovaného a rozšířeného vydání Pramenů k dějinám Velké Moravy jsou publikovány texty spjaté provenienčně nejen s Moravou, ale např. i s Franskou a (později) Německou říší, Itálií, Bulharskem, Kyjevskou Rusí, Chorvatskem, Uhrami a Čechami. Jazykově staroslověnské, latinské, řecké, staročeské a starohornoněmecké prameny jsou otištěny s paralelním českým překladem, komentářem, textově-kritickým aparátem a výběrovým přehledem literatury. Do svazku byla pojata díla, jež ve svém znění obsahují přímé odkazy na události, děje nebo poměry na Velké Moravě nebo která se alespoň nějak dotýkají její problematiky a historicky závažných událostí na jejím území, resp. v okruhu panství moravských panovníků.

I když těžiště pramenů tkví v 9. a na počátku 10. století, pro úplnost obrazu dějinného vývoje jsou zde zařazeny písemné památky v rozpětí od 7. do 15. století.

Prameny jsou v tomto svazku rozděleny podle své funkce na vlastní biografické (včetně veršovaných životů) a hagiografické spisy, k nimž jsou přiřazeny i panegyriky. Další skupinu tvoří výňatky z liturgických textů, pokud přinášejí údaje historického rázu. Při řazení pramenů uvnitř každého oddílu usilovali editoři o zachování chronologického sledu památek.